ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เข้ารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารองจากการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563  

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารองจากการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันที 25 กันยายน 2563
...Click...   

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารองจากการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันที 25 กันยายน 2563
...Click...   

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1  

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันที 13 สิงหาคม 2563
...Click...

รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 สังกัด การไฟฟ้าเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศเมื่อวันที 13 สิงหาคม 2563
...Click...

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก และลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันที 22 กรกฎาคม 2563
...Click...

รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 สังกัด การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
ประกาศเมื่อวันที 22 กรกฎาคม 2563
...Click...

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 สังกัด การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
ประกาศเมื่อวันที 23 กรกฎาคม 2563
...Click...

สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติ  
ประกาศและชี้แจ้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 (ฉบับแก้ไข)
แก้ไขเมื่อวันที 3 กรกฎาคม 2563
...Click...

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2563 สังกัด การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
ประกาศเมื่อวันที 2 กรกฎาคม 2563
...Click...

รายละเอียดกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2563 สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 (ฉบับแก้ไข)
แก้ไขเมื่อวันที 22 กรกฎาคม 2563
...Click...

แผนที่สนามสอบและรถบริการประจำทางศูนย์พิษณุโลก ...Click...